GDPR praktijk Hilde Smout

Privacyverklaring (GDPR)

Versie 1 GDPR, datum laatste wijziging 17/08/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens GDPR

Ik, Hilde Smout, hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik verwerk uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG/GDPR en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door mij, Hilde Smout, Hoge Weg 34 2322 Minderhout, Ondernemingsnummer 0834.161.990. Ze worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit nodig is.

In deze verklaring leg ik uit hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Ze vormt aldus het algemene beleid van mijn praktijk op het vlak van gegevensverwerking.

Ik verzamel en verwerk gegevens over u wanneer u als patiënt door mij wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met mij contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang kan zijn voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door mij verwerkt met als doel het realiseren van een goede gezondheidszorg. Ik houd mij aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener zijn opgelegd. Daarbij ben ik onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling als patiënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres. daarnaast gaat het om alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw behandeling. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

Ik verzamel deze gegevens bij het invullen van het inlogformulier, zowel op papier als elektronisch.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

Ik verzamel en verwerk uw gegevens vooral op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorg ik er steeds voor dat er tussen mijn en uw belangen een evenwicht bestaat.

Delen van gegevens

De gegevens die ik van u verwerk, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Anders worden ze geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben in uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of bij mij terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of ikzelf kan geen uitsluitsel bieden, kunt u een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beveiliging

 Ik neem de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. De papieren patiëntengegevens worden gedigitaliseerd. Mijn computerprogramma is voorzien van voldoende beveiliging zodat dit niet voor iedereen vrij toegankelijk is. Ik beschik over een procedure bij het gebruik van paswoorden. Mijn administratie en dossiers worden verwerkt via een erkend online computerprogramma dat ook volledig voldoet aan de GDPR eisen.

Wijzigingen

Ik, Hilde Smout behoud het recht om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.